ДОГОВІР З НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

ТОВ “Вінницька ІТ-Академія”, в подальшому «Виконавець» пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – «Замовник») укласти договір про надання інформаційних послуг на наступних умовах:
 
ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ:
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція «Виконавця», викладена не веб-сайті: http://intita.com/, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
ДОГОВІР - договір про надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах публічної оферти в момент акцепту замовником її умов.
АКЦЕПТ - повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти. Моментом акцепту вважається заявка Замовника на отримання інформаційних послуг.
ПОСЛУГА - надання виконавцем замовнику інформаційних послуг у сфері інформатизації.
ЗАЯВКА - звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення.
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом даного договору є послуга з надання виконавцем замовнику інформаційного консультування з питань інформатизіції: розкриття інформації з основ Алгоритмізації і програмування, дискретної математики, розробки та аналізу алгоритмів, елементарної та вищої математики, баз даних, комп'ютерних мереж, ООП, інтернет-програмування, програмування під мобільні платформи, сучасні технології розробки програмних продуктів, англійської мови для програмістів тощо.
1.2. Замовник зобов'язується прийняти послуги, що надаються, і оплатити їх.
1.3. З урахуванням того, що текст цього Договору є публічною офертою (пропозицією укласти договір), Замовник і Виконавець визнають, що ухваленням пропозиції укласти договір є факт оформлення сторонами бланка заявки (Акцепту) з основними вимогами Замовника (тематичне завдання), в процесі оформлення якого Замовник повідомляє свої реквізити і приймає текст цього Договору.
 
2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ
2.1. Вартість робіт за даною угодою визначається Виконавцем.
2.2. Форма оплати: готівковий або безготівковий розрахунок.
2.3. Заявлена вартість послуг є попередньою і може бути змінена в односторонньому порядку Виконавцем залежно від терміновості, складності, об'єму здійснюваних дій і можливостей Виконавця.
2.4. У випадках, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає. Замовник відшкодовує Виконавцеві фактично понесені ним витрати.
 
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Обов'язки Замовника
3.1.1. Замовник зобов'язується провести своєчасну оплату послуг Виконавця.
3.1.2. Замовник зобов'язаний здійснити все інші дії, необхідні для виконання даного договору, передбачені законодавством і цим договором.
3.2. Права Замовника
3.2.1. Замовник має право за наявності конкретних питань (уточнюючі, деталізуючі) звернутися за консультацією.
 
4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Права Виконавця
4.1.1. Виконавець має право не надавати послуги, а початі дії з надання послуг припинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даною угодою у відповідність з п.3.1.1 - п.3.1.2.
4.1.2. Виконавець має право самостійно визначати способи і об'єм дій з виконання завдання Замовника, враховуючи вимоги завдання Замовника.
4.1.3. Виконавець має право використовувати і розпоряджатися результатами власної діяльності з надання інформаційних послуг, наданими Замовникові за власним розсудом, у тому числі і надавати їх третім особам.
4.2. Обов'язки Виконавця
4.2.1. Виконавець зобов'язується надати передбачені цим Договором послуги.
 
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Виконавець не несе відповідальності за спричинення збитків Замовникові, а також спричинення йому моральної шкоди діями третіх осіб в результаті невиконання Замовником навчального плану відповідного учбового закладу.
 
6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ
6.1. Замовник не має права пред'являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг у разі відсутності позитивного для Замовника результату.
6.2. Виконавець несе відповідальність за достовірність результатів своєї діяльності з надання інформаційних послуг.
6.3. Всі претензії Замовника з приводу якості наданих Виконавцем послуг пред'являються письмово з вказівкою переліку конкретних дій, які необхідно зробити Виконавцеві. Претензії без вказівки переліку доопрацювань розгляду не підлягають.
  
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Не допускається передача Замовником своїх прав та обов'язків за цим Договором третім особам без письмового погодження з Виконавцем.
7.2. Замовник дає свою згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних данних в рамках чинного законодавства України.
 
8. КОНТАКТНІ ДАНІ ВИКОНАВЦЯ
https://intita.com/
E-mail: intitavn@gmail.com
Телефон:
+38(067) 431-74-24